شرکت تجارت پارس سبا (TPS) در راستای استراتژی های توسعه بازار خود و ضمن حفظ بازارهای تسخیر شده( PENE TERATED MARKET)، بازارهای هدف جدیدی از قبیل
کشور های آفریقایی، اروپایی، آمریکا شمالی، جنوب شرق آسیا، آسیای میانه، جنوب آسیا و به طور ویژه کشورهای عمان، سوریه، مصر، هند، مالزی، سنگاپور و روسیه را که مطابق نتایج تحقیقات بازار مدنظر قرار داده است